Bản sắc văn hóa Việt Nam

37.000₫ 90.000₫
Chủ Tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên đi lợi ích riêng. Văn hóa làm thế nào cho mỗi người dân Việt nam từ già đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà, ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc của mình nên được hưởng.”
Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam góp phần xây dựng một ngành khoa học đang trên đà hình thành là văn hóa học, nhằm cung cấp một số khái niệm để nghiên cứu bản sắc văn hóa Việt Nam.
Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam gồm 4 phần:
Phần 1: Những khái niệm mở đầu
Mục đích hệ thống hóa, giới thiệu, khái niệm
Phần 2 : Giao lưu văn hóa
Chứng minh tín ngưỡng của Việt nam có những thay đổi khá độc đáo so với cái gộc của nó ở Trung Hoa
Phần 3: Cách nhìn văn hóa học
Sử dụng những khái niệm của văn hóa học để khảo sát một số vấn đề con fđược tranh cãi
Phần 4: Bảo vệ và phát huy văn hóa
Mục đích giới thiệu cách làm việc có lợi để bảo vệ văn hóa XHCN
Sale

Không sẵn có

Hết hàng