Đời người mơ hồ

38.000₫ 53.000₫

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách ”Đời người mơ hồ"

Vũ trụ mênh mông, dòng đời cuồn cuộn, hầu như mỗi người đều cảm nhận được nỗi bâng khuâng và mơ hồ thật khó xử của đời người ở mức độ khác nhau.
Việc nêu ra và xác lập thuyết đời người mơ hồ đã đặt nền móng lý luận khoa học đối với việc miêu tả trạng thái đời người, phân tích hiện tượng nhân sinh một cách đúng đắn và khách quan.

Nội dung gồm có 8 chương:
Chương 1: Mơ hồ là trạng thái tự nhiên cùa đời người.
Chương 2: Nhân tố tất nhiên quyết định đời người mơ hồ.
Chương 3: Những mặt nào của đời người có tính mơ hồ.
Chương 4: Đặc trưng cơ bản của đời người mơ hồ.
Chương 5: Hình thức biểu hiện của đời người mơ hồ.
Chương 6: Đời người mơ hồ là một phương trình nhiều nghiệm.
Chương 7: Các phương pháp đột phá mơ hồ của đời người.
Chương 8: Giá trị xã hội của lý thuyết đời người mơ hồ.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng