Nguyễn Công Hoan truyện ngắn chọn lọc

56.000₫ 100.000₫

Nguyễn Công Hoan bắt đầu cầm bút viết vào khoảng những năm 1920- 1923 và bắt đầu tự khẳng định được mình một cách mạnh mẽ và vững chắc vào khoảng từ những năm 1929- 1931 trở đi.

Trong thời gian này, văn học nước ta đương có những chuyển biến, tìm tòi bước đầu để tự đổi mới cho phù hợp với những nhu cầu mới về tư tưởng và tình cảm của xã hội.

Nhiều khuynh hướng văn học đã xuất hiện. Lẽ tất nhiên, dưới chính sách văn hóa nô dịch và ngu dân, dưới các thủ đoạn đàn áp tư tưởng và ngôn luận của thực dân Pháp, văn học công khai của nước ta hồi ấy không thể tự do phát triển như nó đã phải và có thể phát triển… Và cũng tất nhiên mỗi nhà văn học tùy theo bản chất giai cấp, tùy theo quá trình tiếp thu những gì của cuộc sống và của các ý thức hệ đương thời, tùy theo thái độ chính trị đối với chế độ thực dân và phong kiến, tùy theo những bước tìm tòi trong thực tiễn sáng tác của mình mà tự chọn khuynh hướng này hay khuynh hướng khác…

Ngay từ buổi đầu cầm bút, Nguyễn Công Hoan đã tự vạch cho một mình con đường đi, một con đường không phải ngay từ đầu đã rõ nét ngay và cả về sau này không phải là không có những lúc chuệch choạc, nhưng căn bản là một con đường tích cực tiến bộ nhất so với tình hình văn học công khai nước ta hồi ấy – trước khi Đảng ta phát biểu và đấu tranh cho một đường lối văn nghệ chính xác phù hợp với yêu cầu của cách mạng và yêu cầu phát triển của bản thân văn nghệ.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng