Việt Nam lược sử

75.000₫ 105.000₫
Là tác phẩm do nhà sử học Trần Trọng Kim biên soạn năm 1919. Tác phẩm này là cuốn sách lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt (cho đến thời Pháp thuộc) và được đánh giá là một trong những cuốn sách sử Việt Nam có phong cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1920 và được tái bản rất nhiều lần, có lúc đã được dùng làm sách giáo khoa tại miền Nam trước năm 1975.”
Bộ Việt Nam sử lược này, soạn giả chia lịch sử Việt Nam ra làm 5 thời đại:
  1. Thượng Cổ thời đại, kể từ họ Hồng Bàng cho đến hết đời nhà Triệu.
  2. Bắc Thuộc thời đại, kể từ khi nhà Triệu bị nhà Hán đô hộ, đến đời nhà Ngô.
  3. Tự Chủ thời đại, kể từ nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần cho đến nhà Hậu Lê.
  4. Nam Bắc phân tranh, kể từ khi nhà Mạc cho đến nhà Tây Sơn.
  5. Cận Kim thời đại, kể từ nhà Nguyễn cho đến đầu thế kỷ 20 (1902) và manh nha chiến tranh Đông Dương.
Sale

Không sẵn có

Hết hàng